Info

Z dôvodu abdikácie Ing. Pavla Komjáthyho na funkciu prezidenta ŠKP Modrí Draci Košice sa uskutoční mimoriadna členská schôdza ŠKP Modrí Draci Košice dňa 20.12.2018 o 20:00 hod. v  TimeOut  Restaurant  & Café,  Mestská  krytá  plaváreň, Protifašistických  bojovníkov 4,  040  01, Košice.

Pozvánka a podklady k rokovaniu:

Z dôvodu neplatnosti Mimoriadnej členskej schôdze, ktorá sa konala dňa 20.12.2018 v rozpore s viacerými ustanoveniami Stanov Športového klubu polície Modrí Draci Košice (ďalej ako ŠKPMD), zvoláva v zmysle článku 25 bod 1. Stanov ŠKPMD kontrolór združenia Mimoriadnu členskú schôdzu ŠKPMD, ktorá sa uskutoční dňa 31.01.2019 o 21:30 hod. v TimeOut Restaurant & Café, Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice.

Pozvánka a podklady k rokovaniu: