Dôležité informácie o udalostiach v klube

Publikujeme list vedenia klubu ŠKP Modrí Draci Košice priateľom, fanúšikom, športovcom nášho klubu a ich rodičom.

Milí rodičia, športovci, fanúšikovia a priatelia klubu ŠKP Modrí Draci Košice,

dovoľujeme si Vám zaslať túto krátku informáciu, pretože nás k tomu vedú udalosti posledných týždňov. Možno aj vás unavujú deje a okolnosti, ktoré majú pôvod v nedávnej členskej schôdzi a voľbe prezidenta klubu, ktorá sa uskutočnila dňa 20.12.2018.

Predovšetkým musíme skonštatovať, že táto členská schôdza ako aj samotná voľba prezidenta zo dňa 20.12.2018 neprebehli v súlade so stanovami združenia. Platné znenie stanov je zverejnené na stránke https://www.modridraci.sk/stanovy-klubu/. Tieto stanovy sú aj v samotnom registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR.

Otázka, ktorá vyvolala nezrovnalosti je najmä tá, kto je členom združenia oprávneným hlasovať a s  akým množstvom hlasov. V súlade s platnými stanovami, ktoré platili ku dňu konania členskej schôdze dňa 20.12.2018 a platia doposiaľ, členom združenia s právom hlasovať sa možno stať len v dôsledku prijatia za člena najvyšším orgánom združenia, ktorým je členská schôdza ( čl. 9 bod 7 stanov ). Osoby, ktoré na členskej schôdzi dňa 20.12.2018 hlasovali, neboli predtým za členov prijaté, a preto vykonávali hlasovacie právo aj keď im nepatrilo. Nehovoriac o tom, že mnohé osoby vykonávali hlasovacie práva ako zákonní zástupcovia maloletých detí, pričom ani tieto deti neboli členmi združenia a aj keby boli, nemali by hlasovacie práva. V prípade detí ide najmä o osoby registrované za združenie ( článok 14 stanov )  a nie o členov s hlasovacím právom.

V dôsledku uvedených skutočností členovia združenia podali na príslušný súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, aby sa novozvolený prezident klubu p. Ing. Petrunčík zdržal výkonu všetkých oprávnení vyplývajúcich z funkcie prezidenta klubu, a to vzhľadom k tomu, že voľba prezidenta ako aj celá členská schôdza prebehla v rozpore so stanovami klubu, na základe čoho aj príslušný súd vydal dňa 24.01.2019 uznesenie, ktorým ukladá Ing. Valérovi Petrunčíkovi, aby sa zdržal konania v mene občianskeho združenia Športový klub polície Modrí Draci Košice a zdržal sa výkonu všetkých oprávnení vyplývajúcich z funkcie prezidenta tohto občianskeho združenia do právoplatného skončenia konania vo veci samej.

Aj v dôsledku tejto situácie sa dňa 31.1.2019 uskutočnila mimoriadna členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 88% zo všetkých riadnych členov združenia evidovaných ako členov v zdrojovej databáze združenia, ktorí ako jediné osoby majú právo hlasovať na členskej schôdzi. Táto schôdza platne zvolila za prezidenta klubu ŠKP Modrí Draci Košice JUDr. Ľubomíra Myndiuka a v zmysle uznesení tejto schôdze sú členmi výkonného výboru ŠKP Modrí Draci Košice p. JUDr. Ľubomír Myndiuk, p. Ing. Alena Harčariková a p. Ľubica Sabolová, nakoľko pán Ing. Ján Šurim bol z funkcie člena výkonného výboru odvolaný.

Cieľom novozvolených zástupcov združenia je najmä riadne pokračovať v činnosti klubu ŠKP Modrí Draci Košice a zabezpečiť jeho činnosť v prospech jeho členov, v prospech registrovaných za združenie ( kam patria najmä naši športovci a športoví odborníci ) tak, aby sme dosahovali čo najlepšie úspechy, ale najmä aby sme vytvorili priestor pre rozvoj plaveckých a vodnopólových talentov a ich ďalšie napredovanie. V žiadnom prípade nemáme záujem pokračovať v zbytočných sporoch, ktoré žiadnym spôsobom neprispievajú k činnosti združenia.

Prosíme všetkých, najmä rodičov, aby sa nenechali zmiasť, ovplyvniť, a nepodporovali snahu niektorých osôb, ktorým neleží na srdci blaho a prospech nášho združenia, ale  snažia sa narušiť dlhoročnú činnosť združenia vo svoj prospech. Pokiaľ ide o členskú schôdzu zvolanú p. Ing. Petrunčíkom a p. Ing. Šurimom na deň 6.2.2019 upozorňujeme, že uznesením členskej schôdze zo dňa 31.1.2019 boli zrušené všetky rozhodnutia výkonného výboru aj úkony prezidenta z dôvodu nezákonného obsadenia týchto orgánov, ktoré majú za následok aj neplatnosť resp. nezáväznosť týchto rozhodnutí v zmysle stanov. Zároveň rodičov detí dôrazne upozorňujeme, že osobám registrovaným za združenie neprináleží hlasovacie právo ( čl. 14 ods. 4 stanov ).

Všetkých, ktorým naozaj záleží na budúcnosti klubu ŠKP Modrí Draci  vyzývame, aby sa zdržali akýchkoľvek krokov poškodzujúcich dobré meno a riadne fungovanie klubu. Záujemcov o členstvo v združení ako aj záujemcov o registráciu v združení dôrazne žiadame, aby nepodľahli nepravdivým informáciám a nerokovali s neplatne zvolenými orgánmi združenia, najmä s p. Ing. Petrunčíkom, ktorý aj v zmysle vykonateľného rozhodnutia súdu nie je oprávnený vykonávať žiadne úkony v mene združenia.

Všetkým rodičom detí registrovaných za združenie ako aj priateľom oznamujeme, že o  ďalších záležitostiach a informáciách, resp. spoločnom stretnutí a jeho termínoch  Vás budeme vopred bezodkladne informovať.

 

Tréningový proces ako aj súťaže budú prebiehať naďalej podľa odsúhlaseného harmonogramu.

Aktuálne e-mailové adresy klubu sú: office@modridraci.sk, modridraci@modridraci.sk .

S pozdravom

JUDr. Ľubomír Myndiuk, prezident ŠKP Modrí Draci Košice

Ing. Alena Harčariková, viceprezidentka ŠKP Modrí Draci Košice a člen výkonného výboru

Ľubica Sabolová, člen výkonného výboru ŠKP Modrí Draci Košice